Internetinės platformos naudojimosi taisyklės

1.    Bendrosios nuostatos
1.1.    Šios Tinklapio www.paskoluklubas.lt naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetiniu tinklapiu www.paskoluklubas.lt (toliau – Tinklapis) tvarką ir sąlygas. Taisyklės skelbiamos viešai tinklapyje www.paskoluklubas.lt. Kiekvienas Tinklapio naudotojas (toliau – Klientas) sutinka su visomis šių Taisyklių nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.
1.2.   Tinklapis gali būti vadinamas ir Platforma.
1.3.    Klientas, nesutikdamas su šių Taisyklių nuostatomis arba jų nesuprasdamas, neturi teisės naudotis Tinklapiu.
1.4.    Jeigu, norint pasinaudoti atskiromis Tinklapio funkcijomis ir/ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Tinklapyje reikalaujama sutikti su konkrečiais Bendrovės nurodymais ir/ar prisiimti tam tikrus įsipareigojimus ir/ar atskleisti tam tikrą informaciją ir/ar pateikti patvirtinimus, Klientas turi teisę pasinaudoti tomis Tinklapio funkcijomis ir/ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis tik atlikęs aukščiau nurodytus veiksmus.
1.5.    Visa Tinklapyje skelbiama informacija, įskaitant, bet neapsiribojant sutartimis ir jų tekstais, priklauso NEO Finance, AB, į. k. 303225546, buveinė Verkių 25C-1, Vilnius (toliau  - Bendrovė). Jokia Tinklapyje skelbiama informacija ar jos dalis negali jokiu būdu būti kopijuojama ar platinama ir naudojama jokiais kitais tikslais, nei siekiant naudotis Bendrovės paslaugomis.
1.6.    Registruodamasis Tinklapyje klientas patvirtina, kad perskaitė ir suprato šias Taisykles ir  patvirtina, kad šiose Taisyklėse nėra siurprizinių ar paslėptų sąlygų.
1.7.    Šios Taisyklės įsigalioja 2016 m. balandžio 29 d. ir galioja iki jų panaikinimo.
2.    Registracija ir sąskaitos atidarymas
2.1.    Klientas, kuris yra fizinis asmuo, norėdamas naudotis Tinklapyje siūlomomis funkcijomis, privalo užsiregistruoti pasirinkdamas norimą profilį: a) Paskolos gavėjas; b) Investuotojas. Investuotojas platformoje gali būti vadinamas ir Paskolos davėju. Klientas, kuris yra fizinis asmuo, gali pasirinkti tik vieną iš aukščiau nurodytų profilių.
2.2. Klientas, kuris yra fizinis asmuo iki 18 metų, ir yra atstovaujamas teisėtų atstovų pagal įstatymą gali turėti tik investuotojo profilį. Kliento registracija vykdoma tik teisėtiems atstovams pagal įstatymą atvykus į PASKOLŲ KLUBAS buveinę adresu Verkių g. 25C, Vilnius. 
2.3  Klientas, kuris yra juridinis asmuo, norėdamas atsidaryti el. pinigų sąskaita, privalo užsiregistruoti pasirinkdamas profilį: El. pinigų sąskaitos atidarymas juridiniams asmenims. Klientas, kuris yra juridinis asmuo, gali pasirinkti tik aukščiau nurodytą profilį.
2.4.    Registruodamasis Klientas privalo pateikti visus Bendrovės prašomus duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant: savo vardą, pavardę/pavadinimą, asmens kodą/ juridinio asmens kodą, gimimo/registracijos datą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą; taip pat užpildyti standartinės formos Pažinimo informacijos apie Klientą surinkimo anketą bei identifikuoti savo tapatybę vienu iš Bendrovės reikalaujamų būdų.
2.5.    Kliento registracija baigiasi elektroninių pinigų sąskaitos (toliau – Sąskaitos) atidarymu Klientui. Naudojimosi sąskaita sąlygos apibrėžiamos Kliento ir Bendrovės pasirašytoje Sąskaitos atidarymo sutartyje.
2.6.    Bendrovė turi teisę neteikti jokių paslaugų Klientui, nepateikusiam Bendrovei visų jos prašomų duomenų, arba pateikusiam neteisingus duomenis, arba dėl bet kokių kitų priežasčių, jų nenurodydama.
2.7.    Bendrovė turi teisę apie visus Tinklapyje atliktus ar inicijuotus veiksmus informuoti teisėsaugos institucijas bei kitus asmenis esant teisėtam pagrindui.
3. VIP investuotojo statusas
3. VIP investuotojo statusas
3.1. Paskolų davėjui yra suteikiamas tam tikros rūšies VIP investuotojo statusas, jeigu jo Paskolų klubo aktyvus investicijų portfelis atitinka žemiau nurodytus dydžius:
3.1.1. VIP Bronze. Aktyvus investicijų portfelio dydis nuo 5 000€;
3.1.2. VIP Silver. Aktyvus investicijų portfelio dydis nuo 15 000€;
3.1.3. VIP Gold. Aktyvus investicijų portfelio dydis nuo 50 000€;
3.1.4. VIP Platinum. Aktyvus investicijų portfelio dydis nuo 125 000€.
3.2. Paskolų davėjas, turintis VIP investuotojo statusą, įgyja papildomų privilegijų:
3.2.1. Naudojantis automatinio investavimo funkcija, turi pirmenybę prieš kitus paskolų davėjus, kaip tai apibrėžiama šių taisyklių 4.1. punkte. 
3.2.2. Turi galimybę parduoti vėluojančias paskolas 10 % didesniu koeficientu negu kiti paskolos davėjai, kurie neturi VIP investuotojo statuso, kaip tai apibrėžta Susitarimo dėl paskolų teikimo 4.3.4. punkte.
3.2.3. Gauna pakvietimus į specialius Bendrovės organizuojamus renginius.
4.    Automatinio investavimo tvarka
4.1. Automatinio investavimo skelbimų eilė nustatoma pagal jų sukūrimo datą. Kuo anksčiau automatinio investavimo skelbimas yra sukurtas, tuo aukštesnis yra jo eilės numeris. Paskolų davėjų, kurie turi VIP investuotojo statusą, automatinio investavimo skelbimai turi pirmenybę prieš kitus paskolų davėjus, neatsižvelgiant į jų sukūrimo datą. Esant keliems, VIP investuotojo statusą turinčių paskolų davėjų, automatinio investavimo skelbimams, pirmumo eilė yra nustatoma pagal paskolų davėjų automatinio investavimo skelbimų sukūrimo datą.
4.2. Priklausomai nuo Paskolų davėjo turimo statuso ir jo rūšies, skiriasi galimi automatinio investavimo skelbimo kriterijai. Visi galimi automatinio investavimo kriterijai, atsižvelgiant į Paskolos davėjo statusą ir rūšį, yra pateikiami Tinklapyje.
5. Grąžinamų įmokų apskaičiavimo tvarka
5.1. Paskolos gavėjui sumokant įmoką, ji proporcingai paskirstoma Paskolų davėjams pagal jų investuotos sumos dalį paskolos sumoje. Paskolų davėjams grąžinama įmokos suma yra apvalinama centų tikslumu. Cento dalių perviršis nėra anuliuojamas, o yra kaupiamas, kol sudėjus tokias sumas gaunamas bent vienas centas, kuris bus priskaičiuotas prie sekančios grąžintinos įmokos.
6. Mokumo vertinimas
6.1.    Klientas, norėdamas pasinaudoti Tinklapyje teikiama tarpusavio skolinimo paslauga ir gauti vartojimo kreditą, privalo pateikti Bendrovei visą prašomą informaciją ir duomenis (dokumentus), reikiamus Kliento ir jo šeimos mokumui įvertinti.
6.2.    Klientas, norėdamas pasinaudoti Tinklapyje teikiama tarpusavio skolinimo paslauga ir gauti vartojimo kreditą, privalo Tinklapyje nusipirkti savo Kredito reitingą. Kredito reitingas naudojamas preliminariai vertinti Kliento mokumą ir nustatyti sąlygas, kuriomis konkretus Klientas galės sudaryti vartojimo kredito sutartis Tinklapyje.
6.3.    Teisę nusipirkti Kredito reitingą turi bet kuris Klientas, turintis Sąskaitą, išskyrus Klientus, kurie yra fiziniai asmenys iki 18 metų, ir Klientus, kurie yra juridiniai asmenys.
6.4.    Kredito reitingo pirkimo paslauga Tinklapyje yra apmokama. Paslaugos kaina yra nurodyta Asmeninio kredito reitingo paslaugų teikimo sutartyje. Paslaugos kaina yra nurašoma nuo Kliento Sąskaitoje esančių lėšų. Jeigu Sąskaitoje esantis elektroninių pinigų likutis yra mažesnis nei kredito reitingos mokestis, Klientas neturi galimybės nusipirkti Kredito reitingą.
6.5.    Kredito reitingo galiojimo laikas yra apibrėžtas. Kredito reitingas laikomas galiojančiu 72 valandas nuo jo nusipirkimo momento. Jeigu Klientas nori teikti naują prašymą vartojimo kreditui gauti, tačiau praėję daugiau nei 72 valandos nuo paskutinio Kredito reitingo nusipirkimo dienos, Klientas privalo nusipirkti naują Kredito reitingą.
6.6.    Kliento, norinčio gauti vartojimo kreditą Tinklapyje, mokumas vertinamas pagal Bendrovės Mokumo vertinimo taisykles, suderintas su Lietuvos banku. Bendrovės atsakomybė Klientui, kuris yra Paskolos teikėjas pagal Tinklapyje sudarytas vartojimo kredito sutartis, ribojama. Bendrovė atsako tik už tai, kad kiekvieno Paskolos gavėjo (vartojimo kredito gavėjo) mokumas įvertintas pagal šių Mokumo vertinimo taisyklių nuostatas. Kiekvienas asmuo, suteikdamas vartojimo kreditą Tinklapyje, įvertina ir supranta savo riziką prarasti investuotas lėšas dėl vartojimo kredito gavėjo nemokumo.
6.7.    Prieš sudarydamas Tinklapyje bet kokią sutartį, Klientas įsipareigoja išsamiai susipažinti su sudaromos sutarties sąlygomis. Visos sudaromos sutartys sudaromos išimtinai Kliento naudai ir Kliento riziką, kurią Klientas supranta ir prisiima. Bendrovė nelaikoma atsakinga  už bet kokius Kliento nuostolius, įvykusius ne dėl Bendrovės tyčinės kaltės.
7.    Vartojimo kredito sutartys laikomis sudarytomis, kai abi sutarties Šalys jas pasirašo elektroniniu parašu, žemiau nurodyta tvarka.
8.    Susitarimas dėl el. parašo
8.1.    Bendrovė ir Klientas susitaria, kad visos sutartys, susitarimai, Kliento patvirtinimai, sutikimai ir kiti dokumentai, esantys vienašaliai arba daugiašaliai, pasirašomi Kliento Tinklapyje įvedant unikalų sms žinute gautą kodą, arba uždedant varnelę prie nurodyto sakinio, kai prieš tai Klientas prisijungia prie Tinklapio naudodamas savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį arba naudodamas mobilųjį elektroninį parašą, yra laikomi pasirašytais elektroniniu parašu ir laikomi tinkama įrodinėjimo priemone teisme, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas.
8.2.    Bendrovė ir Klientas susitaria, kad visi šalių Tinklapyje pasirašyti dokumentai, nuo jų sugeneravimo momento, yra laikomi pasirašytais elektroniniais parašais, nors šalių elektroniniai parašai ir nebūtų vizualiai atvaizduojami sugeneruotose dokumentuose.
8.3. Bendrovė neprisiima atsakomybės už jokios kitų klientų Tinklapyje pateiktos informacijos teisingumą ir už galimą žalą, kylančią tinklapio naudotojui ir /ar tretiesiems asmenims dėl kitų tinklapio naudotojų pateiktos neteisingos ir/ar netikslios informacijos.

Online Platform Terms of Use

1. General provisions:
1.1. These rules for the use of the Web page www.paskoluklubas.lt (hereinafter ‘the Rules’) define the terms and conditions for the use of the web page www.paskoluklubas.lt (hereinafter ‘the Web page’). The rules are provided publicly on the web page www.paskoluklubas.lt. Every user of the Web page (hereinafter ‘the Client’) accepts all provisions of these Rules and undertakes to follow them.
1.2. The Web page may also be referred to as ‘the Platform’.
1.3. Clients who reject the provisions of these Rules, or do not understand them, have no right to use the Web page.
1.4. If, in order to use certain functions of the Web page and/or services provided by the Company, the provision of an agreement to the specific instructions of the Company and/or the assumption of certain obligations and/or disclosure of certain information and/or submission of certain confirmation is required, the Client has the right to use those functions of the Web page and/or services provided by the Company only after the aforementioned actions are performed.
1.5. All information that is published on the Web page, including, but not limited to, the agreements and their wording, belongs to NEO Finance, AB, company code 303225546, registered office located at Verkių st. 25C-1, Vilnius (hereinafter ‘the Company’). Neither information that is published on the Web page nor any part of it maybe copied or distributed in any way or used for any other purposes than the use of the services of the Company.
1.6. By registering on the Web page the client confirms that he/she has read and understood these Rules and confirms that there are no hidden terms and  conditions in these Rules.
1.7. These rules come into effect on 29 April 2016 and are valid till their termination.
2. Registration and opening of an account:
2.1. In order to use the functions offered on the Web page, a Client who is a natural person must register by selecting the desired profile: a) Loan recipient; b) Investor. On the Platform the investor can be named as the Loan provider as well. A Client who is a natural person can select one of the aforementioned profiles.
2.2. A Client who is a natural person younger than 18 years, and is represented by legal representatives under the law, may only assume the profile of an investor. The registration of such a Client is performed only when the legal representatives under the law come to the registered office of "PASKOLŲ KLUBAS" located at Verkių st. 25C, Vilnius.
2.3 In order to open an electronic money account, a Client that is a legal person must register by selecting the profile: ‘Open an electronic money account for legal persons’. A client that is a legal person may only select the aforementioned profile.
2.4. During registration, the Client must submit all information that is required by the Company, including, but not limited to: first name, last name, personal code, birth date, residence address; they must also fill out the standard form ‘Client recognition information collection questionnaire’, and verify their identity using one of the methods required by the Company.
2.5. Registration of the Client concludes with the opening of an electronic money account (hereinafter ‘the Account’) for the Client. Conditions for the use of the account are defined in the Agreement for the opening of the Account signed by the Client and the Company.
2.6. The Company has the right not to provide any services to the Client, if the Client fails to submit all of the documents required by the Company, or if the Client submits incorrect information, or for any other reason, without specifying them.
2.7. The Company has the right to inform law enforcement institutions and other parties about all operations performed or initiated on the Web page if there is a lawful basis to do so.
3. The status of VIP investor

3.1. Loan provider is awarded with a certain type of VIP investor status if his/her "PASKOLŲ KLUBAS" active investment portfolio contains following values:
3.1.1. VIP Bronze. Active investment portfolio contains more than € 5,000;
3.1.2. VIP Silver. Active investment portfolio contains more than € 15,000;
3.1.3. VIP Gold. Active investment portfolio contains more than € 50,000;
3.1.4. VIP Platinum. Active investment portfolio contains more than € 125,000.

3.2. Loan providers with the status of VIP investor acquire the additional privileges:
3.2.1. VIP investors have priority over other loan providers when using the automatic investment function, asspecified in paragraph 4.1 of these Rules.
3.2.2. VIP investors may sell overdue loans with a coefficient 10% higher than for the other loan providers who do not have the status of the VIP investor, as defined in paragraph 4.3.4 of the Agreement on the provision of loans.
3.2.3. VIP investors receives invitations to special events organised by the Company.
4. Procedure for automatic investment:
4.1. The sequence of automatic investment announcements is set according to the date of their creation. The earlier the announcement of an automatic investment is created, the higher its serial number is. Automatic investment announcements by loan providers with VIP investor status have priority over those of other loan providers, regardless of their creation date. In the event of several automatic investment announcements by loan providers with VIP investor status, priority is set according to the creation date of the loan provider’s automatic investment announcement.

4.2. Depending on the status and its type of the Loan provider, the possible criteria for the automatic investment are different. All available automated investment criteria’s, depending on the status and its type of the Loan provider, are provided on the website.

5. Calculation method for repayments:
5.1. When the loan recipient makes a repayment, it is distributed proportionally to the Loan providers according to their share of the total loan amount in which they they invested. The amount of the payment that is repaid to the loan providers is rounded up to the accuracy of cents. Excess portions of those cents are not annulled, but are accumulated until, after the addition of such amounts, at least one cent is obtained, which will be added to the next repayable amount.
6. Solvency assessment:
6.1. In order to utilise the mutual lending service provided on the Web page and to receive consumer credit, the Client must submit to the Company all information and data (documents) requested, and are required for the assessment of the solvency of the Client and their family.
6.2. In order to use the mutual lending service provided on the Web page and receive consumer credit, the Client must purchase  a Creditworthiness rating on the Web page. This Creditworthiness rating is used for the preliminary assessment of the Client's solvency and for the establishment of the conditions under which the specific Client will be able to conclude consumer credit agreements on the Web page.
6.3. Any Client who has the account has the right to purchase a Creditworthiness rating, except for Clients who are natural persons, younger than 18 years.
6.4. The service of the Creditworthiness rating sold on the Web page is not free of charge. The price of the service is 5 (five) EUR. The price of the service is deducted from the funds in the Client's Account. If the balance of the electronic money in the Account is smaller than 5 (five) EUR, the Client cannot buy the Creditworthiness rating.
6.5. The duration of the Creditworthiness rating is limited. The Creditworthiness rating is deemed to be valid for 72 hours from the moment of its purchase. If the Client wishes to submit a new application to receive consumer credit, but more than 72 have passed from the date of the purchase of the last Creditworthiness rating, the Client must purchase a new Creditworthiness rating.
6.6. The solvency of a Client who wishes to obtain consumer credit on the Web page, is assessed in accordance with the Rules for the assessment of solvency that are coordinated with the Bank of Lithuania. The responsibility of the Company to a Client who is the Provider of a loan under consumer credit agreements concluded on the Web page, is limited. The Company is responsible only for the assessment of the solvency of every Loan recipient (consumer credit recipient) in accordance with the provisions of these Rules for the assessment of solvency. By providing the consumer credit on the Web page, every person evaluates and understands the risk of losing the funds invested due to the insolvency of the consumer credit recipient.
6.7. Before concluding any agreement on the Web page, the Client undertakes to thoroughly acquaint him or herself with the conditions of the agreement that is being concluded. All agreements concluded are exclusively concluded for the benefit of the Client and at risk to the Client that is understood and assumed by the Client. The Company is not held responsible for any losses of the Client that occur without the intentional fault of the Company.
7. Consumer credit agreements are deemed to be concluded when both Contractual Parties sign them using electronic signatures according to the procedure specified below.
8. Agreement regarding electronic signatures:
8.1. The Company and the Client agree that all contracts, agreements, Client confirmations, consents and other documents, whether unilateral or multilateral,that are signed by the Client on the Web page by entering a unique code received by text message (SMS), or by ticking the box beside the specified sentence, when prior to that the Client has signed onto the Web page by entering their email address and password or by using a mobile electronic signature, are deemed to be signed with the electronic signature and are deemed to be a proper means of proof in court,
as determined by the Law of the Republic of Lithuania on Electronic Identification and Electronic Operations Reliability Services.
8.2. The Company and the Client agree that all documents signed by the parties on the Website, from the moment of their generation, shall be considered as signed with electronic signatures, although the electronic signatures of the parties could not be visually represented in the generated documents.
8.3. The Company does not assume responsibility for the accuracy of the information submitted on the Web page by the other clients and for possible damage incurred by the user of the Web page and/or third parties due to incorrect and/or inaccurate information submitted by other users of the Web page



Live chat
Call us
37068700300
Need help?