Wie kan investeren in "NEO Finance"?

Burgers van de Europese Unie, de Vrijhandelsassociatie en de Europese Economische Ruimte kunnen investeren.

Hoe kan ik investeren in "NEO Finance"?

  • Meld je aan voor een beleggersrekening;
  • Voltooi het identificatieproces;
  • Vul je rekening aan;
  • Investeer handmatig of automatisch.

Klik op "Investeren" om de uitwisseling van leningen te vinden (lijst van gefinancierde leningen) en selecteer de leningen waarin je wilt investeren. Als je klikt op een lening waarin je geïnteresseerd bent, krijg je in de lijst de volgende informatie over de lener: inkomen, schulden, kredietwaardigheid, functie, schulden uit het verleden en andere verplichtingen.

OF:

Stel automatisch beleggen in leningen in op basis van de door jou gewenste criteria, waarbij je de kredietwaardigheid van de leners aan wie je wilt lenen en het rentepercentage opgeeft. "NEO Finance" systeem zal je automatisch voorzien van de beste investeringsopties. 

Wat zijn ratings?

Een kredietrating geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat een lener insolvabel wordt - niet in staat om op tijd aan zijn of haar verplichtingen te voldoen. Een klant wordt als insolvabel beschouwd als hij/zij meer dan 90 dagen te laat is met het betalen van een lening.

De solvabiliteit van de kredietnemer wordt gecontroleerd volgens de regels voor kredietwaardigheidsbeoordeling die zijn overeengekomen met de Bank van Litouwen. Elke kredietnemer die met succes de solvabiliteitscontrole doorstaat, krijgt een kredietrating die wordt berekend volgens de unieke methodologie van "NEO Finance", waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie.  

De mogelijke ratings variëren van A+ tot E. Alleen degenen met een rating van ten minste C- komen in aanmerking voor leningen. A+ tot C- ratings worden gegeven aan ongeveer 12% van de aanvragers. Op dit moment komen klanten met een D- of E-rating niet in aanmerking voor een lening, omdat ze niet kredietwaardig zijn of een te hoog risico vormen.

A+
- Zeer hoge betrouwbaarheid;
 
A
- Hoge betrouwbaarheid;
 
B
- Bovengemiddelde betrouwbaarheid;
C
- Middelmatige betrouwbaarheid;
C-
- Ondergemiddelde betrouwbaarheid;
D
- Lagere betrouwbaarheid;
E
- Voldoet niet.

Hoeveel kan ik investeren?

Om het toewijzingsproces te optimaliseren, kun je vanaf 1 juli 2021 investeren in leningen bij NEO Finance vanaf een minimumbedrag van 20 euro voor leningen met een A-, B-, C- en C-rating, en vanaf 50 euro voor leningen met een A+-rating.

Belangrijk! Voor geautomatiseerde advertenties die zijn aangemaakt vóór de wijzigingen van het minimum investeringsbedrag, gelden de oude regels, maar vanaf 1 juli 2021, bij het updaten of aanmaken van een nieuwe advertentie, zijn de limieten van het minimum investeringsbedrag nieuw.

Je kunt maximaal €500 per lener per 12 maanden investeren. Ons systeem zorgt er automatisch voor dat deze limiet niet wordt overschreden.

Voor kortlopende leningen (€100-300/ 1-3 maanden) kun je €10 per 30 dagen investeren. Na het investeren van €10 zijn kortetermijnleningen 30 dagen lang niet zichtbaar op de beurs.

De limiet van 500 euro per periode van 12 maanden is vastgelegd in de Wet op het Consumentenkrediet.

Welke risico's loopt een belegger?

De kredietwaardigheid van consumentenkredietnemers is onderworpen aan zeer hoge normen. Er kunnen zich echter altijd gevallen voordoen waarin een consumentenkredietnemer zijn/haar verplichtingen niet op tijd nakomt, wat tot verliezen voor de kredietverstrekker kan leiden. Om je te helpen een verantwoorde beslissing te nemen bij het beleggen in consumentenkrediet, geven we de volgende informatie over de risico's van dit type belegging.

De belegger moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij het volledige risico draagt van insolventie van de consumentenkredietnemer, wat betekent dat de consumentenkredietnemer in gebreke kan blijven bij het nakomen van de consumentenkredietovereenkomst, wat kan leiden tot financiële verliezen voor de belegger - het niet ontvangen van alle of een deel van de rente die de consumentenkredietnemer volgens de consumentenkredietovereenkomst had moeten betalen, evenals het niet terugkrijgen van een deel van of het hele leenbedrag.

Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de kredietnemer overeenkomstig de toepasselijke wetgeving het consumentenkrediet geheel of gedeeltelijk vervroegd kan terugbetalen, waardoor de investeerder minder rente uit hoofde van de overeenkomst zal ontvangen dan verwacht.

De kredietrating van "NEO Finance" wordt berekend met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning technologie. De credit rating geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat een lener in gebreke blijft bij het aflossen van een lening of helemaal niet. Deze waarschijnlijkheid wordt berekend door rekening te houden met de historische betalingsgewoonten van vergelijkbare kredietnemers. Het risico van de kredietnemer wordt beoordeeld van A+, het hoogste niveau van kredietwaardigheid, tot E, een beoordeling die niet voldoet aan de kredietvereisten. "NEO Finance" probeert het risico op wanbetaling te minimaliseren en daarom worden consumentenleningen alleen verstrekt aan personen met een A+, A, B, C en C- rating, maar de belegger moet zich ervan bewust zijn dat zelfs consumentenleners met een laag risico het risico op wanbetaling blijven lopen.

De aansprakelijkheid van "NEO Finance" voor het in gebreke blijven van een consument lener is beperkt. "NEO Finance" is aansprakelijk voor de insolvabiliteit van een consument lener in het geval dat NEO Finance de bepalingen van de Regels betreffende de beoordeling van de kredietwaardigheid van consument leners heeft geschonden en, als gevolg daarvan, een ontoereikende beoordeling van de kredietwaardigheid van een consument lener heeft gemaakt. In een dergelijk geval vrijwaart "NEO Finance" de investeerder voor de verliezen die de investeerder rechtstreeks heeft geleden.

Ook vanaf 29 november 2016 controleert "NEO Finance" niet langer het Register van Arbeidsongeschikten (NAR) om de kredietwaardigheid van personen te beoordelen. In het geval dat een consumentenkredietovereenkomst wordt gesloten met een handelingsonbekwame persoon als gevolg van een beslissing van "NEO Finance" om te stoppen met het controleren van het Register van Handelingsonbekwame Personen (NAR), zal "NEO Finance" onmiddellijk vanaf het moment van deze kennis de klanten die hebben geïnvesteerd in het consumentenkrediet van deze persoon vrijwaren van directe schade, die wordt geacht gelijk te zijn aan het bedrag van de niet terugbetaalde investering en de verschuldigde rente tot de datum van daadwerkelijke terugbetaling.

Hoe kunnen belangenconflicten worden vermeden?

Hieronder vind je informatie over maatregelen om belangenconflicten te vermijden.

"NEO Finance" handelt zowel als een peer-to-peer lending platform operator en als een consumentenkredietverstrekker. Dit betekent dat, in bepaalde gevallen, "NEO Finance" zelf geld leent aan kredietnemers die consumentenkrediet aanvragen via het platform www.neofinance.com.

Om belangenconflicten te vermijden en de rechten van beleggers te beschermen, leent "NEO Finance" zijn fondsen uit onder de hieronder uiteengezette voorwaarden:

Investeringslimiet "NEO Finance, AB" - tot 80% van het initiële bedrag van het consumentenkrediet. Wanneer de kredietnemer een kredietrating van A+ of A heeft, mag NEO Finance, AB onmiddellijk een consumentenkrediet van maximaal EUR 15.000 verlenen, wanneer de kredietnemer een kredietrating van B heeft - tot EUR 8.800, maar niet meer dan 80 procent van het oorspronkelijke bedrag van het consumentenkrediet. NEO Finance kan afzien van de bovengenoemde maximale investeringsbedragen en Consumentenkrediet verlenen aan kredietnemers van alle kredietratings, op voorwaarde dat de investeerders al ten minste 20 procent van het Consumentenkredietbedrag hebben gefinancierd en er ten minste 24 uur zijn verstreken vanaf het moment van het indienen van de aanvraag voor Consumentenkrediet op de markt.

In het geval dat een consumentkredietnemer een schuld heeft aan zowel "NEO Finance" als aan de kredietverstrekkers, worden alle contractuele aflossingen evenredig verdeeld tussen "NEO Finance" en de investeerders naar rato van het door ieder geleende bedrag.

Ook, om belangenconflicten te voorkomen, zal geen enkele werknemer van "NEO Finance" of personen verwant aan hen of aan het bedrijf zelf betere voorwaarden hebben of kunnen hebben voor het investeren in consumentenkrediet dan niet-verwante personen.

Wat is de procedure voor het berekenen van aflossingen?

Wanneer de lener de premie betaalt, wordt deze uitgekeerd aan de investeerders in verhouding tot hun aandeel in het geïnvesteerde bedrag van de lening. Het bedrag van de premie dat wordt teruggegeven aan de investeerders wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent. Overtollige centen worden niet geannuleerd, maar gecumuleerd tot de som van deze bedragen minstens één cent bedraagt, die wordt toegevoegd aan de volgende terug te betalen termijn.

Wanneer worden de ontvangen fondsen voor een storting overgemaakt?

De volgende verdeling is mogelijk nadat de lener de betaling op de vervaldag van de termijn heeft gedaan:

nadat een betaling gelijk aan het bedrag van de premie is gedaan, worden beleggers uiterlijk de volgende werkdag gecrediteerd met het geld, naar rato van het geïnvesteerde bedrag.

Om het volledige bedrag van de verplichting terug te betalen, dient de consumentenkredietnemer bij de Onderneming een verzoek in tot vervroegde aflossing van de lening en tot verlaging van de totale kosten van het consumentenkrediet door middel van een herberekening van de rente. Als alternatief kan de consumentenkredietnemer zelfstandig een verlaging van de totale kosten van het consumentenkrediet op zijn/haar rekening initiëren. Zodra de begunstigde het vereiste bedrag heeft overgemaakt, wordt het af te lossen gedeelte van het consumentenkrediet en de voor die dag verschuldigde rente naar rato van het geïnvesteerde bedrag op de rekening van de investeerders bijgeschreven.

Volgens de wet op het consumentenkrediet heeft de kredietnemer het recht om zijn verplichtingen onder de consumentenkredietovereenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen. Als hij dat heeft gedaan, heeft hij recht op een verlaging van de totale kosten van het consumentenkrediet.

Hoe wordt terugvordering uitgevoerd als de schuldenaar overlijdt?

In geval van overlijden van de schuldenaar zijn er verschillende scenario's mogelijk voor de inning van de schuld.

Wanneer een debiteur is overleden, is de eerste stap voor "NEO Finance" om uit te zoeken of er erfgenamen zijn (of iemand de nalatenschap heeft aanvaard). Als de nalatenschap is aanvaard, wordt verdere inning uitgevoerd op de nalatenschap van de erfgenaam. Als de erfgenaam de erfenis aanvaardt op basis van een inventaris opgesteld door de gerechtsdeurwaarder, zou de inning enkel plaatsvinden binnen de grenzen van de geërfde nalatenschap. Als de schuldenaar goederen had maar geen erfgenaam, neemt de staat de erfenis over en wordt de schuld daarop verhaald (art. 5.62 van het Burgerlijk Wetboek van de Republiek Litouwen).

Als de schuldenaar zonder activa is overleden en de nalatenschap niet wordt aanvaard, kan de schuld niet langer worden ingevorderd omdat er niemand is op wie de invordering kan worden gericht. In een dergelijk geval worden de verliezen gedragen door de investeerders.

Wat zijn de kosten voor schuldinvordering?

Er worden geen extra kosten in rekening gebracht aan de investeerder. "NEO Finance dekt alle kosten in verband met de terugvordering, die in het geval van een succesvolle terugvordering eerst worden gedekt. De enige kosten in dit geval is de tijd die wordt besteed aan het wachten op de invordering van de schuld.